چت نا تصوبری ، موزیک ویدیو باران 100 بار ، تصویری 100 بار باران